Wij geloven in de kracht van samenwerken. Samen Winnen biedt een aantal producten en diensten aan om verenigingen te ondersteunen bij het aangaan en onderhouden van samenwerkingsverbanden met andere verenigingen

Dr. Krimp

 • Werkvorm: online tool www.drkrimp.nl
 • Duur: 15 minuten
 • Tarief: gratis

Sinds 2012 kunnen verenigingen gebruikmaken van de (gratis) online ‘tool’ Dr. Krimp. Op www.drkrimp.nl kunnen verenigingen hun ledenaantallen opgeven in diverse leeftijdscategorieën. Door aan te geven uit welke kern/plaats de leden komen, wordt vervolgens berekend hoe het ledenbestand van de vereniging er uitziet in 2020, 2025 en 2030.

Spel en workshop Samen Winnen

 • Werkvorm: workshop
 • Duur: 1 à 2 avonden

Speciaal voor (verenigings-)bijeenkomsten die door gemeenten/bonden worden georganiseerd hebben wij de workshop ‘Samen Winnen’ ontwikkeld. Tijdens deze workshop worden verenigingen bewust gemaakt van de hedendaagse ontwikkelingen die spelen rond het verenigingsleven. Het spel ‘Samen Winnen’ helpt verenigingen om na denken over welke meerwaarde een eventuele samenwerking kan opleveren.

3-Pijlersmodel (Toon Peerboom)

 • Werkvorm: workshop
 • Duur: 4-6 avonden (afhankelijk van grootte/aantal vereniging(en))
 • Tarief: per workshop

In 4 tot maximaal 6 avonden werken verenigingen het 3-Pijlersmodel uit zodat er een duidelijke toekomstvisie ontstaat en de verenigingen weet welke stappen er gemaakt moeten worden.

Een sport- of cultuurvereniging rust in essentie op drie pijlers: het aanbod (bijv. muziek, sport), de vereniging (organisatie) die men vormt en de gemeenschap (voorziening) waarin de vereniging opereert. Het 3-Pijlersmodel dat hierop is gebaseerd kan dienen als hulpmiddel voor verenigingen bij het ontwikkelen van hun toekomstbeeld of bij het ordenen van discussies om te komen tot verbetering van hun organisatie.

In de praktijk wordt dit vaak uitgewerkt tot:

 • Aanbod van activiteiten op een verantwoorde wijze (d.w.z. passend bij het niveau waarop men wil opereren).
 • Een vereniging zijn, waarin de leden zich thuis voelen en waarin ze samen iets willen ondernemen.
 • Een rol spelen in de samenleving, aanwezig zijn bij de belangrijke gebeurtenissen in de gemeenschap en hier een bijdrage aan leveren/welke voorzieningen nodig zijn.

Per pijler moet een vereniging zich ervan bewust zijn wat ze wil zijn en hoe ze dat wil invullen. De drie pijlers staan niet los van elkaar, maar hangen samen en versterken elkaar. Valt een van de pijlers weg, dan raakt het model uit balans en kan de bestaansgrond als vereniging vervallen.

Het model is uitgegroeid tot een instrument om het denken over een vereniging te structureren. Toepassing van het model kan in principe door iedereen gebeuren. Om de discussies die ermee gepaard gaan zo productief mogelijk te voeren, kan het nuttig zijn om een externe persoon te betrekken als begeleider.

Methodiek Samen Winnen

 • Werkvorm: overleg/workshops
 • Duur: 10 dagdelen per project
 • Tarief: per project (o.b.v. aantal begrootte dagdelen in offerte)

De methodiek Samen Winnen wordt op maat ingezet bij die verenigingen die bewust de keuze hebben gemaakt om te gaan samenwerken. Het resultaat van deze ondersteuning is dat verenigingen concreet, op een aantal onderdelen dan wel volledig, samenwerken.

Omdat de bestaande methodieken op het gebied van verandermanagement vooral bedoeld zijn voor professionals van grote bedrijven, hebben wij een methodiek ontwikkeld die is afgestemd op sport- en cultuurverenigingen. De methodiek bestaat uit een vijftal stappen:

 • Verkennen van de eigen en andere organisatie.
 • Inventariseer op welke gebieden samenwerking gewenst is.
 • Win – Win situatie in kaart brengen.
 • Praktiseren en concretiseren.
 • Bijsturen.

Een door Samen Winnen opgeleide adviseur helpt verenigingen om de stappen succesvol te doorlopen.

Voor wie gaan we het doen?

De doelgroep van Samen Winnen bestaat uit verenigingsbesturen van sport- en cultuurverenigingen en/of -stichtingen in Limburg. De producten en diensten zijn speciaal afgestemd op deze doelgroep.

Daarnaast vormen gemeenten een belangrijke doelgroep. Een Samen Winnen project levert een bijdrage aan de leefbaarheid van een wijk/kern en kan oplossingen bieden voor vraagstukken die spelen rondom gebouwen met een publieke functie, zoals nieuwe beheers- en exploitatievormen en multifunctioneel gebruik van accommodaties.

Adviseurs

Afhankelijk van de vraagstelling zet Samen Winnen verschillende soorten adviseurs in:

 • Procesbegeleider
 • Adviseur
 • Endorser
 • Coach lokale begeleider

Samen Winnen adviseurs beschikken over de volgende competenties:

 • HBO denk- en werkniveau.
 • Kennis van en ervaring met het werken met verenigingen en vrijwilligers.
 • Communicatievaardigheden.
 • Ervaring in het opzetten van samenwerkingsverbanden.
 • Mediator.
© Samen Winnen Limburg