In Nuth zijn twee scoutingverenigingen actief. Scouting Hedwig heeft gebrek aan bestuurlijke ‘menskracht’ en wil daarom samenwerken met Scouting St. Hubertus, maar met behoud van eigen identiteit. Huis voor de Sport wordt ingeschakeld als onafhankelijk adviseur en procesbegeleider.

Tijdens de intake komen grote verschillen naar voren tussen het functioneren van beide verenigingen in het algemeen en tussen de aanpak van individuele bestuursleden. Tegelijkertijd is er het besef dat er iets moet gebeuren om scouting in Nuth een toekomst te geven. In een eerdere fase was een poging tot samenwerking op bestuurlijk niveau mislukt, dus het is spannend hoe leden reageren op een tweede poging.

De verenigingen besluiten gezamenlijk een toekomstvisie te gaan ontwikkelen. Er wordt een commissie geformeerd waarin beide verenigingen gelijkwaardig zijn vertegenwoordigd. Huis voor de Sport Limburg levert de voorzitter. We starten met een analyse van de situatie: waar liggen ieders sterke en zwakke punten, waar liggen kansen en bedreigingen? Dat geeft inzicht in de gedeelde en tegengestelde belangen. De verschillende aandachtsgebieden worden in separate werkgroepen verder uitgewerkt. Deze werkgroepen rapporteren steeds aan de Commissie Toekomstvisie, zodat iedereen goed op de hoogte blijft. Tussendoor is er intensief contact, ook met de adviseur.
Al tijdens de eerste bijeenkomsten ontstaat een band van vertrouwen en wederzijds begrip, waardoor al snel niet meer wordt gesproken over een samenwerking, maar over een fusie!

Goed, een fusie dus, wie had dat gedacht? We besluiten een traject uit te zetten van maximaal drie jaar of zoveel korter als mogelijk. Vanuit de werkgroepen worden de eerste resultaten van samenwerking zichtbaar. Verschillende leden reageren spontaan en organiseren rond de feestdagen in 2012 verschillende gezamenlijke activiteiten. Ook toen kwam het verzoek en de conclusie om snel over te gaan tot een fusie. Alle juridische zaken worden geregeld en per 1 januari 2014 is de fusie al binnen anderhalf jaar een feit.

Het betreft hier een fusie op blauwdruk, waarbij de nieuwe situatie tot in detail is uitgewerkt. Voor deze verenigingen gezien de historie een begrijpelijke keus. Onze methodiek is sterk gericht op een intensieve dialoog volgens een duidelijke structuur. Als onafhankelijke partij bewaken we die structuur en zorgen we dat iedere vereniging, klein of groot, zich gekend weet. Tegelijkertijd zijn we reëel en wijzen we erop dat je geen toekomst kunt bouwen op alleen historie. Kijken naar de toekomst, je bewust worden van de problematiek en nieuwe kansen zien. Dat is nodig als basis voor samenwerking. Ook is het opstellen van heldere tijdslijnen en rapportages onontbeerlijk: het proces mag niet verslappen.

© Samen Winnen Limburg