Sport en cultuur zoeken elkaar steeds meer op. In 2014 is het Actieplan Sport en Cultuur gelanceerd vanuit een samenwerking van Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Jeugdcultuurfonds/Jeugdsportfonds, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP), Nationaal Olympisch Comité (NOC*NSF) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit in het kader van een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, ondersteund door de ministeries van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Sociale Zaken & Werkgelegenheid, en Veiligheid & Justitie.

 In dit actieplan zijn de volgende doelen opgenomen:

  • Verzamelen en ontsluiten van relevant onderzoek en toepasbare kennis.
  • Inspireren van sport- en cultuuraanbieders om lokaal samen te werken.
  • Inspireren van gemeenten om integraal te kijken naar sport- en cultuurbeleid.
  • Gezamenlijk uitdragen van de waarde van sport- en cultuurparticipatie.

Ook het Huis voor de Sport Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg zien dat sport en cultuur elkaar steeds meer opzoeken. In Limburg lopen diverse prachtige projecten waarin de samenwerking is opgezocht. Samenwerking binnen de sector, waarbij verenigingen samen inkopen, kennis en kunde delen, en samen accommodaties en materialen beheren en exploiteren. Maar ook samenwerking met andere sectoren. Zo werken sport en zorg samen in zogenaamde ‘sport-zorgtrajecten’ en ook de sectoren sport en cultuur verkennen wat zij van elkaar kunnen leren en hoe zij elkaar kunnen versterken.

Wij constateren dat sport en cultuur zich voor een aantal uitdagingen geplaatst zien en dat beide sectoren elkaar hierbij kunnen versterken op drie gebieden:

  • Programmering – In het dienstverleningsconcept kunnen sport en cultuur gezamenlijk een aanbod aanbieden.
  • Accommodatie – Sport en cultuur kunnen gebruikmaken van elkaars accommodaties: kantines kunnen worden gedeeld en vrijwilligerstaken verdeeld.
  • Beheer en exploitatie – De samenwerking tussen sport en cultuur levert nieuwe beheer- en exploitatievormen op.
© Samen Winnen Limburg